Urologové spolupracující s Bioptickou laboratoří s.r.o. v Plzni
Poskytují Thin Prep UROCYTE test (liquid based cytologie) - moderní vysoce spolehlivý test na karcinom močového měchýře
Najdete na www.urolog.czFakta o technologiích využívajících liquid based cytologie v souvislosti s cytologickým vyšetřením moči

Genetický průkaz uroteliálního karcinomu z močového sedimentu pomocí analýzy mutací promotoru genu TERT

Lidské chromosomy jsou zakončeny tzv. telomeramy, tj. repetitivní sekvencí nukleotidů, které jsou syntetizovány enzymem telomerázou a jsou zásadní pro udržení chromozomální integrity. V nenádorových diferencovaných somatických buňkách je činnost telomerázy inhibována, následkem čehož dochází v těchto buňkách ke zkracování chromozómů. Toto ve svém konečném důsledku vede k aktivaci procesů a drah majících za následek indukci apoptózy nebo senescenci buněk. Celý tento proces má za cíl chránit somatické buňky před jejich nekontrolovanou proliferací.

Naopak buňky nádorové jsou charakterizovány nekontrolovanou proliferací, z čehož vyplývá i nezbytná potřeba buněk některých nádorů telomerázovou aktivitu získat a kompenzovat tak zkracování telomer, ke kterým při replikaci za normálních okolností (v nenádorových diferencovaných somatických buňkách) dochází. Tato aktivace je umožněna řadou různých procesů. Jednou z možných alternativ této aktivace jsou i „gain of function“ mutace v regulační oblasti genu TERT, jež kóduje katalytickou podjednotku telomerázy. Tyto mutace vytvářejí vazebné motivy pro ETS1 transkripční faktor, jež aktivuje expresi genu TERT. Nejčastějšími mutacemi v regulační oblasti genu TERT jsou jednobázové substituce C228T a C250T (obrázek 1), které lze snadno detekovat pomocí molekulárně-genetických metod. Obě tyto mutace byly primárně popsány u melanomů, nicméně se v různém procentu vyskytují v celé řadě dalších nádorových onemocnění (např. nádory centrálního nervového systému, štítné žlázy) včetně nádorů urogenitálního traktu (obrázek 2). Mutace promotoru genu TERT se pak vyskytuji u většiny typu TCC, včetně typu méně obvyklých a významně agresivních, jako je „nested varianta“ či „malobuněčná varianta“ (neuroendokrinní) urotelialálního karcinomu.

Této skutečnosti lze pak s úspěchem využít v rutinní diagnostické praxi. Mutace lze totiž detekovat nejen v samotném vzorku nádoru (získaném invazivním výkonem, jako např. transuretrální resekcí), ale také přímo v jednotlivých nádorových buňkách, uvolňujících se z nádoru do urogenitálního traktu a volně dostupných pro cytologické vyšetření. Prostřednictvím molekulárně genetické analýzy výše zmíněných mutací z cytologie moči (odebrané do speciálního ochraného tekutého média, tzv liquid based cytology – LBC (obrázek 3), pak lze s poměrně vysokou mírou jistoty určit, zda je přítomen neoplastický proces.

V praxi probíhá vyšetření následovně. Pacientovi se odebere moč do speciální odběrové nádoby na LBC, která se posléze odešle do specializované laboratoře, kde je provedeno cytologické a molekulárně genetické vyšetření, spočívající v detekci zmnožení příslušné části genomu a jeho přečtení pomocí metod „next generation“ sekvenování (obrázek 4). Výsledek s popisem mutace a její interpretací je pak zaslán příslušnému klinikovi.

Výhoda použití LBC oproti běžné cytologii spočívá ve využití speciálního ochranného media, které výrazně zpomalí rozpad buněk a umožní tak odložené zpracování moče v centralizovaných laboratořích. Toto zpřístupňuje využití této metodiky v široké klinické urologické praxi i mimo specializovaná centra.

Obr.1
Obr. 1
Obr.2
Obr. 2
Obr.3
Obr. 3
 
Obr.4a
Obr. 4a
Obr.4b
Obr. 4b
Obr.4b
Obr. 5

Citace:

  • Zhong M, Tian W, Zhuge J, Zheng X, Huang T, Cai D, Zhang D, Yang XJ, Argani P, Fallon JT, Epstein JI. Distinguishing nested variants of urothelial carcinoma from benign mimickers by TERT promoter mutation. Am J Surg Pathol. 2015;39(1):127-31.
  • Zheng X, Zhuge J, Bezerra SM, Faraj SF, Munari E, Fallon JT 3rd, Yang XJ, Argani P, Netto GJ, Zhong M. High frequency of TERT promoter mutation in small cell carcinoma of bladder, but not in small cell carcinoma of other origins. J Hematol Oncol. 2014;7:47.
Copyright © 2001-2024 Bioptická laboratoř s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování dat nebo jejich částí je zakázáno.
Provozuje Bioptická laboratoř s.r.o. se sídlem Mikulášské náměstí 628/4, 326 00 Plzeň, IČ: 49197827, kontakt. | Zásady cookies
Nette Framework powered
programming by Stanislav Smitka